fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kinamtil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ki.ˈnam.til
'ìnglìsì: knee
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hinamtil DU dual / dual numbers
pxe·hinamtil TRI trial / trial number
ay·hinamtil PL plural
fì·kinamtil DEM these {noun} (singular)
fay·hinamtil DEM PL these {noun plural}
tsa·kinamtil DEM that {noun} (singular)
tsay·hinamtil DEM PL those {noun] (plural)