fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kinam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ki.ˈnam
'ìnglìsì: leg
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hinam DU dual / dual numbers
pxe·hinam TRI trial / trial number
ay·hinam PL plural
fì·kinam DEM these {noun} (singular)
fay·hinam DEM PL these {noun plural}
tsa·kinam DEM that {noun} (singular)
tsay·hinam DEM PL those {noun] (plural)