fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hrrap (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈhrˌ.ap
'ìnglìsì: danger
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hrrap DU dual / dual numbers
pxe·hrrap TRI trial / trial number
ay·hrrap PL plural
fì·hrrap DEM these {noun} (singular)
fay·hrrap DEM PL these {noun plural}
tsa·hrrap DEM that {noun} (singular)
tsay·hrrap DEM PL those {noun] (plural)