fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

leykekyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): lɛj.ˈkɛk.ju
'ìnglìsì: law enforcer
police officer
shortened form of: horenleykekyu
tsim: naviteri.org (02 Jun 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·leykekyu DU dual / dual numbers
pxe·leykekyu TRI trial / trial number
ay·leykekyu PL plural
fì·leykekyu DEM these {noun} (singular)
fay·leykekyu DEM PL these {noun plural}
tsa·leykekyu DEM that {noun} (singular)
tsay·leykekyu DEM PL those {noun] (plural)