fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ekxan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɛ.ˈkʼan
'ìnglìsì: barricade
obstruction
aysna'o: battle / war
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·kxan DU dual / dual numbers
pxe·kxan TRI trial / trial number
ay·ekxan PL plural
fì·ekxan DEM these {noun} (singular)
fay·ekxan DEM PL these {noun plural}
tsa·ekxan DEM that {noun} (singular)
tsay·ekxan DEM PL those {noun] (plural)