fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ramunong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾa.ˈmu.noŋ
'ìnglìsì: well
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ramunong DU dual / dual numbers
pxe·ramunong TRI trial / trial number
ay·ramunong PL plural
fì·ramunong DEM these {noun} (singular)
fay·ramunong DEM PL these {noun plural}
tsa·ramunong DEM that {noun} (singular)
tsay·ramunong DEM PL those {noun] (plural)