fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fngap (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fŋap
'ìnglìsì: metal
aysna'o: environment
tsim: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fngap DU dual / dual numbers
pxe·fngap TRI trial / trial number
ay·fngap PL plural
fì·fngap DEM these {noun} (singular)
fay·fngap DEM PL these {noun plural}
tsa·fngap DEM that {noun} (singular)
tsay·fngap DEM PL those {noun] (plural)