fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

prrnen (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈprˌ.nɛnplumps/4d4d2a66-0b3a-41f0-817c-218be9518445.mp3
'ìnglìsì: infant
baby
tsim: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·frrnen DU dual / dual numbers
pxe·frrnen TRI trial / trial number
ay·frrnen PL plural
fì·prrnen DEM these {noun} (singular)
fay·frrnen DEM PL these {noun plural}
tsa·prrnen DEM that {noun} (singular)
tsay·frrnen DEM PL those {noun] (plural)