fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ftxì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ftʼɪ
'ìnglìsì: tongue
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: forum.learnnavi.org (01 Feb 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ftxì DU dual / dual numbers
pxe·ftxì TRI trial / trial number
ay·ftxì PL plural
fì·ftxì DEM these {noun} (singular)
fay·ftxì DEM PL these {noun plural}
tsa·ftxì DEM that {noun} (singular)
tsay·ftxì DEM PL those {noun] (plural)