fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kemuia (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kɛ.ˈmu.i.a
'ìnglìsì: dishonor
dishonour
tsim: naviteri.org (20 May 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hemuia DU dual / dual numbers
pxe·hemuia TRI trial / trial number
ay·hemuia PL plural
fì·kemuia DEM these {noun} (singular)
fay·hemuia DEM PL these {noun plural}
tsa·kemuia DEM that {noun} (singular)
tsay·hemuia DEM PL those {noun] (plural)