fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

furia (conjunction)

lì'upam (IPA): ˈfu.ɾi.a
'ìnglìsì: that
subordinate to a topic clause
short from: fì'uri a
tsim: (18 Jun 2010)
forum.learnnavi.org

lì'uä sna'o

fwa that (subordinate clause marker)
fula that
subordinate to a subject clause of a transitive verb
short from: fì'ul a
futa that
subordinate to a clause of a transitive verb