fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yokx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jokʼ
'ìnglìsì: shield
tsim: forum.learnnavi.org (01 Feb 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yokx DU dual / dual numbers
pxe·yokx TRI trial / trial number
ay·yokx PL plural
fì·yokx DEM these {noun} (singular)
fay·yokx DEM PL these {noun plural}
tsa·yokx DEM that {noun} (singular)
tsay·yokx DEM PL those {noun] (plural)