fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

txantsawtsray (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tʼan.ˈ͡tsaw.͡tsɾaj
'ìnglìsì: large city
metropolis
tsim: naviteri.org (31 Dec 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·tantsawtsray DU dual / dual numbers
pxe·tantsawtsray TRI trial / trial number
ay·tantsawtsray PL plural
fì·txantsawtsray DEM these {noun} (singular)
fay·tantsawtsray DEM PL these {noun plural}
tsa·txantsawtsray DEM that {noun} (singular)
tsay·tantsawtsray DEM PL those {noun] (plural)