fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

srakat (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈsɾa.kat
'ìnglìsì: dinicthoid
(large piranha-like aquatic creature that lives in Pandora's lakes and murky lowland drainages)
aysna'o: fauna
tsim: forum.learnnavi.org (22 May 2019); naviteri.org (31 July 2019)