fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

skuka (proper noun)

lì'upam (IPA): ˈsku.ka 
'ìnglìsì: Sagittaria
(cephalopod-like aquatic creature with a hard shell and long tentacles)
aysna'o: fauna
tsim: forum.learnnavi.org (22 May 2019); naviteri.org (31 July 2019)