fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fjɪp 
'ìnglìsì: tendril
tentacle
tsim: naviteri.org (31 July 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fyìp DU dual / dual numbers
pxe·fyìp TRI trial / trial number
ay·fyìp PL plural
fì·fyìp DEM these {noun} (singular)
fay·fyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·fyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·fyìp DEM PL those {noun] (plural)