fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fil (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fil
'ìnglìsì: child\'s toy
play thing
tsim: naviteri.org (06 Jun 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fil DU dual / dual numbers
pxe·fil TRI trial / trial number
ay·fil PL plural
fì·fil DEM these {noun} (singular)
fay·fil DEM PL these {noun plural}
tsa·fil DEM that {noun} (singular)
tsay·fil DEM PL those {noun] (plural)