fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

zeykoyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): zɛj.ˈko.juplumps/ea86830a-6062-442d-9d0b-983370143f55.mp3
'ìnglìsì: healer
tsim: naviteri.org (06 Jun 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·zeykoyu DU dual / dual numbers
pxe·zeykoyu TRI trial / trial number
ay·zeykoyu PL plural
fì·zeykoyu DEM these {noun} (singular)
fay·zeykoyu DEM PL these {noun plural}
tsa·zeykoyu DEM that {noun} (singular)
tsay·zeykoyu DEM PL those {noun] (plural)