fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Vospxìvomun (proper noun)

lì'upam (IPA): vo.spʼɪ.vo.ˈmunplumps/09c97502-ad96-4f07-8cd5-4d4997bfb6dc.mp3
'ìnglìsì: October
tsim: naviteri.org (30 Oct 2018)