fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

frir (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fɾiɾ
'ìnglìsì: layer
tsim: naviteri.org (31 July 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·frir DU dual / dual numbers
pxe·frir TRI trial / trial number
ay·frir PL plural
fì·frir DEM these {noun} (singular)
fay·frir DEM PL these {noun plural}
tsa·frir DEM that {noun} (singular)
tsay·frir DEM PL those {noun] (plural)