fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

meyptu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmɛjp.tu
'ìnglìsì: weakling
(a person of weak physique or character)
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·meyptu DU dual / dual numbers
pxe·meyptu TRI trial / trial number
ay·meyptu PL plural
fì·meyptu DEM these {noun} (singular)
fay·meyptu DEM PL these {noun plural}
tsa·meyptu DEM that {noun} (singular)
tsay·meyptu DEM PL those {noun] (plural)