fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

liswa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): li.ˈswa
'ìnglìsì: nourishment
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·liswa DU dual / dual numbers
pxe·liswa TRI trial / trial number
ay·liswa PL plural
fì·liswa DEM these {noun} (singular)
fay·liswa DEM PL these {noun plural}
tsa·liswa DEM that {noun} (singular)
tsay·liswa DEM PL those {noun] (plural)