fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fwìng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fwɪŋ
'ìnglìsì: humiliation
embarrassment
loss of face
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fwìng DU dual / dual numbers
pxe·fwìng TRI trial / trial number
ay·fwìng PL plural
fì·fwìng DEM these {noun} (singular)
fay·fwìng DEM PL these {noun plural}
tsa·fwìng DEM that {noun} (singular)
tsay·fwìng DEM PL those {noun] (plural)