fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fnele (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfnɛ.lɛ
'ìnglìsì: female
aysna'o: persons / description of persons, people
tsim: naviteri.org (30 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fnele DU dual / dual numbers
pxe·fnele TRI trial / trial number
ay·fnele PL plural
fì·fnele DEM these {noun} (singular)
fay·fnele DEM PL these {noun plural}
tsa·fnele DEM that {noun} (singular)
tsay·fnele DEM PL those {noun] (plural)