fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pamrelvul (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pam.ˈɾɛl.vul
'ìnglìsì: pen
pencil
often shortened to: relvul
tsim: naviteri.org (04 Apr 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·famrelvul DU dual / dual numbers
pxe·famrelvul TRI trial / trial number
ay·famrelvul PL plural
fì·pamrelvul DEM these {noun} (singular)
fay·famrelvul DEM PL these {noun plural}
tsa·pamrelvul DEM that {noun} (singular)
tsay·famrelvul DEM PL those {noun] (plural)