fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hafyon (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ha.ˈfjon
'ìnglìsì: wisdom
tsim: naviteri.org (31 Mar 2018)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hafyon DU dual / dual numbers
pxe·hafyon TRI trial / trial number
ay·hafyon PL plural
fì·hafyon DEM these {noun} (singular)
fay·hafyon DEM PL these {noun plural}
tsa·hafyon DEM that {noun} (singular)
tsay·hafyon DEM PL those {noun] (plural)