fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fpeio (substantive (noun))

lì'upam (IPA): fpɛ.ˈi.o
'ìnglìsì: challenge (ceremonial)
aysna'o: mythology
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·fpeio DU dual / dual numbers
pxe·fpeio TRI trial / trial number
ay·fpeio PL plural
fì·fpeio DEM these {noun} (singular)
fay·fpeio DEM PL these {noun plural}
tsa·fpeio DEM that {noun} (singular)
tsay·fpeio DEM PL those {noun] (plural)