fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

eltungawng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈɛl.tu.ŋawŋ
'ìnglìsì: brainworm
aysna'o: fauna mythology
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·ltungawng DU dual / dual numbers
pxe·ltungawng TRI trial / trial number
ay·eltungawng PL plural
fì·eltungawng DEM these {noun} (singular)
fay·eltungawng DEM PL these {noun plural}
tsa·eltungawng DEM that {noun} (singular)
tsay·eltungawng DEM PL those {noun] (plural)