fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

atan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): a.ˈtan
'ìnglìsì: light
source of illumination
tsim: ASG;
forum.learnnavi.org (06 Feb 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·atan DU dual / dual numbers
pxe·atan TRI trial / trial number
ay·atan PL plural
fì·atan DEM these {noun} (singular)
fay·atan DEM PL these {noun plural}
tsa·tan DEM that {noun} (singular)
tsay·atan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong