fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sävll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈvlˌplumps/fdfbaff2-b70e-4a53-9aa9-8ea9e212ab40.mp3
'ìnglìsì: sign
indication
signal
tsim: naviteri.org (31 Dec 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sävll DU dual / dual numbers
pxe·sävll TRI trial / trial number
ay·sävll PL plural
fì·sävll DEM these {noun} (singular)
fay·sävll DEM PL these {noun plural}
tsa·sävll DEM that {noun} (singular)
tsay·sävll DEM PL those {noun] (plural)