fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'kong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪʔ.koŋ
'ìnglìsì: syllable
aysna'o: linguistics / language
tsim: naviteri.org (05 Oct 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'kong DU dual / dual numbers
pxe·lì'kong TRI trial / trial number
ay·lì'kong PL plural
fì·lì'kong DEM these {noun} (singular)
fay·lì'kong DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'kong DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'kong DEM PL those {noun] (plural)