fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sye'otxang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsjɛ.ʔo.tʼaŋ
'ìnglìsì: wind instrument
aysna'o: music / instruments
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sye'otxang DU dual / dual numbers
pxe·sye'otxang TRI trial / trial number
ay·sye'otxang PL plural
fì·sye'otxang DEM these {noun} (singular)
fay·sye'otxang DEM PL these {noun plural}
tsa·sye'otxang DEM that {noun} (singular)
tsay·sye'otxang DEM PL those {noun] (plural)