fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

vonvä' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): von.ˈvæʔ
'ìnglìsì: butthole
asshole
dickhead
(!highly abusive and vulgar!)
tsim: naviteri.org (30 Sept 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·vonvä' DU dual / dual numbers
pxe·vonvä' TRI trial / trial number
ay·vonvä' PL plural
fì·vonvä' DEM these {noun} (singular)
fay·vonvä' DEM PL these {noun plural}
tsa·vonvä' DEM that {noun} (singular)
tsay·vonvä' DEM PL those {noun] (plural)