fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mo'ara (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mo.ˈʔa.ɾa
'ìnglìsì: gathering place
also: name of the Disney Theme Park
tsim: naviteri.org (30 Jun 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mo'ara DU dual / dual numbers
pxe·mo'ara TRI trial / trial number
ay·mo'ara PL plural
fì·mo'ara DEM these {noun} (singular)
fay·mo'ara DEM PL these {noun plural}
tsa·mo'ara DEM that {noun} (singular)
tsay·mo'ara DEM PL those {noun] (plural)