fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ionar (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈi.o.naɾ
'ìnglìsì: banshee rider visor
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ionar DU dual / dual numbers
pxe·ionar TRI trial / trial number
ay·ionar PL plural
fì·ionar DEM these {noun} (singular)
fay·ionar DEM PL these {noun plural}
tsa·ionar DEM that {noun} (singular)
tsay·ionar DEM PL those {noun] (plural)