fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

Lo'akur (proper noun)

lì'upam (IPA): lo.ʔa.ˈkuɾ
'ìnglìsì: Toruk Makto Amulet
(sacred item in the legend of the first Toruk Makto)
aysna'o: mythology
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)