fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pawk (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pawk
'ìnglìsì: horn (wind instrument)
aysna'o: music / instruments
tsim: naviteri.org (28 Feb 2017)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fawk DU dual / dual numbers
pxe·fawk TRI trial / trial number
ay·fawk PL plural
fì·pawk DEM these {noun} (singular)
fay·fawk DEM PL these {noun plural}
tsa·pawk DEM that {noun} (singular)
tsay·fawk DEM PL those {noun] (plural)