fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

stiwisiyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsti.wi.si.ju
'ìnglìsì: mischief-maker
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stiwisiyu DU dual / dual numbers
pxe·stiwisiyu TRI trial / trial number
ay·stiwisiyu PL plural
fì·stiwisiyu DEM these {noun} (singular)
fay·stiwisiyu DEM PL these {noun plural}
tsa·stiwisiyu DEM that {noun} (singular)
tsay·stiwisiyu DEM PL those {noun] (plural)