fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

stiwi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsti.wi
'ìnglìsì: mischief
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·stiwi DU dual / dual numbers
pxe·stiwi TRI trial / trial number
ay·stiwi PL plural
fì·stiwi DEM these {noun} (singular)
fay·stiwi DEM PL these {noun plural}
tsa·stiwi DEM that {noun} (singular)
tsay·stiwi DEM PL those {noun] (plural)