fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìnvi si (verb, intransitiv)

lì'upam (IPA): ˈtɪn.vi si
'ìnglìsì: perform a task
run an errand
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

tìnvi s·am·i PST simple past
tìnvi s·ìm·i PST close past (just {verb}ed)
tìnvi s·ìy·i FUT close future (will {verb} soon)
tìnvi s·ay·i FUT future
tìnvi s·ol·i PFV perfective (finished)
tìnvi s·er·i IPFV imperfective (unfinished)
tìnvi s·iv·i SJV subjunctive (possibility mode)
tìnvi s·eiy·i LAUD amelioration (favorable connotation)
tìnvi s·äng·i PEJ pejorative (negative connotation)