fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mo a fngä' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mo a fŋæʔ
'ìnglìsì: rest room (on Earth)
(enclosed private structure or room)
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mo a fngä' DU dual / dual numbers
pxe·mo a fngä' TRI trial / trial number
ay·mo a fngä' PL plural
fì·mo a fngä' DEM these {noun} (singular)
fay·mo a fngä' DEM PL these {noun plural}
tsa·mo a fngä' DEM that {noun} (singular)
tsay·mo a fngä' DEM PL those {noun] (plural)