fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fngä'tseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfŋæʔ.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: rest room (on Earth)
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fngä'tseng DU dual / dual numbers
pxe·fngä'tseng TRI trial / trial number
ay·fngä'tseng PL plural
fì·fngä'tseng DEM these {noun} (singular)
fay·fngä'tseng DEM PL these {noun plural}
tsa·fngä'tseng DEM that {noun} (singular)
tsay·fngä'tseng DEM PL those {noun] (plural)