fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

heyr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hɛjɾ
'ìnglìsì: chest
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·heyr DU dual / dual numbers
pxe·heyr TRI trial / trial number
ay·heyr PL plural
fì·heyr DEM these {noun} (singular)
fay·heyr DEM PL these {noun plural}
tsa·heyr DEM that {noun} (singular)
tsay·heyr DEM PL those {noun] (plural)