fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

spulyaney (substantive (noun))

lì'upam (IPA): spul.ja.ˈnɛj
'ìnglìsì: canoe paddle
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·spulyaney DU dual / dual numbers
pxe·spulyaney TRI trial / trial number
ay·spulyaney PL plural
fì·spulyaney DEM these {noun} (singular)
fay·spulyaney DEM PL these {noun plural}
tsa·spulyaney DEM that {noun} (singular)
tsay·spulyaney DEM PL those {noun] (plural)