fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yomyo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈjom.jo
'ìnglìsì: plate (for food)
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yomyo DU dual / dual numbers
pxe·yomyo TRI trial / trial number
ay·yomyo PL plural
fì·yomyo DEM these {noun} (singular)
fay·yomyo DEM PL these {noun plural}
tsa·yomyo DEM that {noun} (singular)
tsay·yomyo DEM PL those {noun] (plural)