fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hoan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈho.an
'ìnglìsì: comfort
tsim: naviteri.org (30 Aug 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hoan DU dual / dual numbers
pxe·hoan TRI trial / trial number
ay·hoan PL plural
fì·hoan DEM these {noun} (singular)
fay·hoan DEM PL these {noun plural}
tsa·hoan DEM that {noun} (singular)
tsay·hoan DEM PL those {noun] (plural)