fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hän (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hæn
'ìnglìsì: net
web
also: the internet
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·hän DU dual / dual numbers
pxe·hän TRI trial / trial number
ay·hän PL plural
fì·hän DEM these {noun} (singular)
fay·hän DEM PL these {noun plural}
tsa·hän DEM that {noun} (singular)
tsay·hän DEM PL those {noun] (plural)