fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yengwal (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jɛŋ.ˈwal
'ìnglìsì: sorrow
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yengwal DU dual / dual numbers
pxe·yengwal TRI trial / trial number
ay·yengwal PL plural
fì·yengwal DEM these {noun} (singular)
fay·yengwal DEM PL these {noun plural}
tsa·yengwal DEM that {noun} (singular)
tsay·yengwal DEM PL those {noun] (plural)