fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìnawri (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈnaw.ɾi
'ìnglìsì: talent
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìnawri DU dual / dual numbers
pxe·sìnawri TRI trial / trial number
ay·sìnawri PL plural
fì·tìnawri DEM these {noun} (singular)
fay·sìnawri DEM PL these {noun plural}
tsa·tìnawri DEM that {noun} (singular)
tsay·sìnawri DEM PL those {noun] (plural)