fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mauti (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈma.u.ti
'ìnglìsì: fruit
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·mauti DU dual / dual numbers
pxe·mauti TRI trial / trial number
ay·mauti PL plural
fì·mauti DEM these {noun} (singular)
fay·mauti DEM PL these {noun plural}
tsa·mauti DEM that {noun} (singular)
tsay·mauti DEM PL those {noun] (plural)